Failo teksto turinio keitimas naudojant sed komandą

Norint greitai surasti ir pakeisti tekstą į naują, galime naudoti šias komandas:

Ši komanda pakeis surastą tekstą „senas-tekstas“ į „naujas-tekstas“
sed -i 's/senas-tekstas/naujas-tekstas/g' failas.txt

Norint greitai rasti ir pakeisti tekstą visuose .txt, ar kitokio tipo failuose, naudojame tokią komandą
sed -i 's/senas-tekstas/naujas-tekstas/g' *.txt

Iptables flush

iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT

Iptables forwarding

root@sklepas:~# sysctl net.ipv4.ip_forward=1
root@sklepas:~# iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p udp --dport 27102 -j DNAT --to 107.161.126.115:27106
root@sklepas:~# iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 27102 -j DNAT --to 107.161.126.115:27106
root@sklepas:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE